Език

UCHI.BG - Вестникът на мислещите хора
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА

* * *

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗАПОЧВА КАМПАНИЯ СРЕЩУ НАСИЛИЕТО В БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА - ПРЕПРАТКА

* * *

Новини

Финансирането чрез делегираните бюджети или парите следват ученика, при който училищата се финансират според броя на учениците, е дълбоко погрешен, тъй като води след себе си до порочни практики и крайно незадоволителни резултати на нашето средно образование -

Препратка към в-к Стандарт

* * * Криви сметки ще ни оставят без лекари и програмисти - препратка Сега

Основен приоритет на министерството на образованието и науката е децата да започнат да учат, а не да зубрят като формула за качествено образование. - препратка News.bg

ДЕЦАТА ДА УЧАТ, А НЕ ДА ЗУБРЯТ Е ПРИОРИТЕТ НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО препратка - Евроком

текущи новини

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 ОТ 20 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ИЗВЪНУЧИЛИЩНИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ УЧРЕЖДЕНИЯ В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА
Обн. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 2015г. - препратка

* * *

Бъдещето на младите социолози представиха днес в Пловдивския университет

В Бакалавърската програма „Социология на правото, икономиката и иновациите“ своя професионален опит предават утвърдените социолози доц. Иван Чалъков, доц. Иво Христов, доц. Мирослава Радева, проф. Георги Каприев и доц. Антоанета Дончева

В България има остър дефицит на културен капацитет, а съответно и на умението за справяне с проблеми, което трябва да се придобива още от ранна детска възраст. Обществените процеси са сложни и никой от нас не е извън тях. Няма невинни, защото промените засягат всички. Това заяви доц. д-р Мирослава Радева днес по време на пресконференция на бакалавърската програма „Социология на правото, икономиката и иновациите“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.

Доц. Радева и нейните колеги доц. д-р Иван Чалъков, доц. д-р Иво Христов, проф. дфн Георги Каприев, доц. д-р Антоанета Дончева, гл. ас. д-р Донка Кескинова и ас. д-р Мартин Иванов представиха възможностите за професионална реализация пред завършващите социологическата специалност, администрирана от Катедра „Приложна и институционална социология“ към Философско-историческия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“.

В българската образователна система битува схващането, че щом преподавателите са добри, а студентите съвестни, професионалната им реализация е гарантирана, каза проф. дфн Георги Каприев. Ако обаче не се разгърнат собствените ресурси, това няма как да се случи. Тогава налице няма добри професионалисти, а само добри изпълнители, коментира още професорът.

Бакалавърската програма съществува от 3 години в Пловдивския университет и е с акредитиран прием от 50 души. В нея се опитахме да съчетаем несъчетаемото – да дадем на бъдещите социолози познания, каквито в момента не им се преподават в друг университет в България, като същевременно с това поканим за преподаватели хора с богат практически опит, подчерта доц. д-р Иван Чалъков, ръководител на Катедра „Приложна и институционална социология“.

Той обясни, че завършилите бакалавърска програма „Социология на правото, икономиката и иновациите“ ще могат да продължат образованието си в магистърски програми в страната и чужбина в областта на социалните, стопанските и правните науки, и най-вече в професионалните направления: социология, антропология и науки за културата; администрация и управление; икономика; психология, социални дейности. В момента в страната все още не е осъзната нуобходимостта от социолози, които не само да могат да разпознават проблемите във всяка една сфера и с познанията си да съдействат при вземане на решения във всеки бранш, смята доц. Чалъков.

За сравнение с Германия, където всеки завършващ социолог веднага намира своята професионална реализация, у нас младите социолози се сблъскват с повече затруднения, затова, създавайки преди 3 години тази бакалавърска програма ние си поставихме за цел да подготвим кадри, които да имат познания не само за науката социология, но и за всички явления в обществото, каза доц. Чалъков.

Наред с базовите социологически дисциплини, обучението в „Социология на правото, икономиката и иновациите“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ се води по специализирани дисциплини, обособени в 5 блока. Юридическият блок представлява синтез от социологически и нормативни аспекти на правото като върховен регулатор в модерното общество и неговите връзки с държавата, икономиката, гражданското общество и политиката. Той дава познания за формите на държавното устройство и управление, видовете власти и разделението между тях, видовете управленски органи и тяхното функциониране, функциите на административното правосъдие и природата на правните форми в пазарната икономика, разказа доц. д-р Иво Христов.

Икономическият блок дисциплини разглежда създаването на икономическа стойност и нейното управление на равнище национална икономика – икономически баланси и потоци, зависимости между основите икономически сектори и др., в голямата акционерна фирма и в дейността на индивидуалния предприемач. Дават се знания за финансовите потоци във фирмата и нейните отношения с финансовите институции. Специален акцент е поставен върху управлението на човешкия фактор в икономиката и поведението на потребителите, разказа доц. д-р Иван Чалъков. Този блок от дисциплини върви паралелно с блока „Наука, технологии, иновации“, в който се набляга на технологични аспекти в социалния живот, на ролята на науката и технологиите като основа за икономическа промяна и на предприемаческите усилия и умения като двигател за нейното осъществяване. Специализираните курсове акцентират върху различни аспекти на съвременните „общества на риска” – информационните и био-технологиите, екологията и др.

Блокът „Приложна социология“ дава знания по количествени методи и по статистика като тяхна основа, както и по качествените методи за изследване на социални, политически и икономически явления. Включва преподаване по „семиотика“ – науката за знаците и тяхното функциониране като инструменти, позволяващи изследването в дълбочина на социо-техническите и културни феномени. Предметът преподава доц. д-р Антоанета Дончева. Въведени са т.нар. „професорски класове”, които обвързват преподаването с изследователски практики на водещи социологически агенции, като „GfK България“, Институт за Маркетингови изследвания, и Институт за социални изследвания и маркетинг МБМД, обясни доц. д-р Мирослава Радева.

В блока „Социална политика“ студентите придобиват знания по теорията на социалната политика и основните социални програми и мерки у нас и в Европейския съюз. Обучението включва данни от национални и международни изследвания, което позволява да се направи анализ на състоянието и тенденциите на всеки от разглежданите социални проблеми в сравнителна перспектива.

Програмата включва и три летни практики. Първата дава начална представа за света на емпиричното социологическо изследване, като се минава през всеки от етапите на емпирично социологическо или маркетингово изследване. Втората практика „Пенитенциарни институции, институции по социални грижи, агенции по заетостта” въвежда студентите в тези важни за съвременното демократично общество институции, като им дава възможност да се запознаят с дейността на техни конкретни областни и районни звена и допълва теоретичните знания, получавани в съответните социологически и правни дисциплини. Третата практика – „Наука, технологии, иновации”, запознава студентите със специфичното всекидневие на модерната наука и технологии и процеса на трансформиране на техния продукт в нова икономическа стойност, иновациите. Студентите реализират малки изследователски проекти за изследване на конкретни научни и инженерни общности, както и иновативни малки, средни и големи фирми, сподели ас. д-р Мартин Иванов.

Днес от 16:00 ч. в зала „КОМПАС“ на ПУ „Паисий Хилендарски“ студенти и преподаватели от Катедра „Приложна и институционална социология“ дискутират всички кариерни възможности пред бъдещите възпитаници на новата специалност, както и постигнатите до момента успехи в различни проекти с участието на млади хора.

Пловдив, 24 февруари 2015 г.

Татяна Василева, управител на „Мега Комюникейшън” ЕООД

WEB: www.megacommunication.net

* * *

Трансгранична бизнес мрежа България – Румъния „E-business pages“ съобщава на заинтересованите фирми от България, че могат да кандидатстват за подобряване условията на труд към фонд „Условия на труд”. Този фонд се управлява от Министерство на труда и социалната политика, създаден със Закона за здравословни и безопасни условия на труд, с бюджет от средно 6 млн. лв. годишно.

Максимален размер на средствата за финансиране от фонда е до 30 на сто от одобрените и действително извършени разходи по проекта, но не повече от: -100 000 лв. за малки, средни и големи предприятия

Място за получаване на документацията: офиса на фонда, находящ се в сградата на Министерство на труда и социалната политика- София, ул.Триадица №2, ет.3, ст.19.

Предложенията за финансиране се приемат всеки работен ден от 10.00 до 12.00 и от 14.00 до 17.00 часа.

Адрес и телефон за контакти: София, ул.Триадица №2, ет.3, ст.18, тел.986-53-58.

Проектни предложения се подават до 25-то число всеки месец.

За повече информация интересуващите се могат да се обърнат към:

Агенция за развитие на човешките ресурси тел.: 00359 82/ 834108

e-mail: smebp@smebg.net

или на следния линк: http://fund.mlsp.government.bg/fund/f1.htm

Желаещите да получават редовна информация за възможностите за финансиране могат да се регистрират на адрес: http://smebp.com

* * *

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Светлина” с ясли и детски градини организира

конференция и обучителен семинар за учени, учители и родители –

всички, които носим отговорност за децата на днешния и утрешния ден ПЕДАГОГИКА 3000, образование на третото хилядолетие

Педагогика на когиталността с Ноеми Пеймъл –

френски гражданин, изследовател, антрополог и писател

Педагогика на когиталността е практическо изпълнение и развитие на „четирите стълба ”на ЮНЕСКО: нов тип образовани е да научим как да знаем,

да научим как да правим, да научим как да живеем Заедно, да научим как да БЪДЕМ

Жакос Делорс

ТЕМАТА: Как учат децата и съвременните млади хора ? Наоми Пеймъл и нейният интердисциплинарен екип изследват днешните деца: деца с обострена сетивност, с по-голям енергиен капацитет, с по-висока емоционална интелигентност, с по-силна емпатия, можещи да правят няколко неща в един и същи момент. Защо толкова много деца, различни по своето поведение се раждат по едно и също време навсякъде по света ? Екипът на Н. Пеймъл чертае пътя на новите образователни подходи.

КАКВО ДА НАУЧИМ: Как родители и учители „да реновираме себе си”? Как родители, учители и институции да използваме възможността ЗАЕДНО да бъдем иновативни, защото новите деца са децата на действието ? Знаем, че дете под стрес не може да учи, а какво правим по въпроса ? Как да ги подготвим за новите професии на днешния век ?

ЗАЩО ДА УЧАСТВАМЕ В ОБРАЗОВАНИЕ ЗА НОВОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ: Промените днес са светкавично бързи и ние възрастните не успяваме да ги следваме, но децата ни го правят изненадващо добре ! Нека се научим да бъдем в крак с тях, без да се страхуваме, че те – децата ни, не попадат в таблици и параметри с остарели граници.

Петък – 6 март – конференция, х-л „Форум”, бул.”Цар Борис”III,№41,

10.00 ч – откриване

10.20 ч – българският принос в световната педагогика: Супер обучение 2000 - системата на д-р П. Лозанов

10.30 ч – Защо биоинтегрираното образование е толкова важно? Бъдещето. 13-те вида интелигентност

11.30 ч – кафе пауза

11.45 ч – упражнения

12.00 ч – Днешните деца са толкова различни: смайващи промени, Z и алфа поколенията. Холистично/цялостно/ развитие на децата и ролята на родителите и учителите, които ги подкрепят.

13.30 ч – закриване

Събота 7 март – обучителен семинар

9.30 ч – Неврофизиология. Най-последните открития за дясното полукълбо и как да ги използваме като родители и учители

11.00 ч – кафе пауза

11.15 ч – Групова практика и лична интеграция. Нови начини на мислене и учене: многостранни и многоизмерими.

12.00 ч - Биоинтелигентни инструменти за учителя и родителя. Те са източник на благополучие. Те поддържат физическо, емоционално и психическо здраве

13.30 ч –обедна почивка

14.15 ч – упражнения

14.45 ч – Моето собствено образование, синтез. Единствено от мен зависи живота ми: здравето ми, уменията ми, успехът ми, щастието ми; трудът, който упражнявам да бъде любимата ми професия – удовлетворение за мен и другите около мен

15.30 ч – пауза

15.45 ч - Интегриращи похвати, десетте нива на развитие, упражнения

17.00 ч – закриване

И нека завършим с краткия разказ на Пиер Вейл:

Един ден избухнал опустошителен огън по средата на гората и всички животни отчаяно се опитали да избягат. Само едно малко колибри летяло в обратната посока. То носело вода в човката си от близкото езеро и я спускало над пламъците.

Един броненосец, любопитен да знае какво прави колибрито, го запитал:

- Колибри! Наистина ли смяташ, че ще спреш огъня?

Колибрито отговорило:

- Сигурно съм, че няма да го спра само, но се опитвам да изпълня своето задължение.

КЪДЕ: ул.”Й.Валдхарт”, резиденция 3 /бивше посолство на Кувейт/, в сградата на ЧОУ „Светлина”

Кога: 07.03.15 год , събота, 09.30 ч

Цена за един участник: 40 лв. Ако желаете да доведете и своето дете, то ще има възможността да прекара един незабравим ден в арт работничката на „Светлина“: Цена за дете: 15 лв.

Предварително записване и предплащане с краен срок 04.03.15 г., 15:00 часа :

тел.: 0895 52 43 43, 0895 270 431, е-mails: ofissvetlina@abv.bg , schoolsvetlina@abv.bg

Заплащането се извършва в полза на Мастер 07 ЕООД

По банкова сметка с номер: BG21UNCR70001503521323

Ноеми Пеймъл, Биография

Ноеми Пeймъл е създателят на педагогика 3000 и организатор на „emAne“, международен сайт за иновативно образование. Ноеми Пeймъл е френски гражданин, изследовател, антрополог и писател. Тя живее в Боливия. Работила е в над 40 различни страни в Латинска Америка и в света в областта на приложната антропология и алтернативно образование. Провела е повече от 1200 лекции и семинари в Германия, Аржентина, Куба, Колумбия, Боливия, Белгия, Бразилия, България, Чили, Еквадор, Испания, САЩ, , Гърция, Египет, Франция, Финландия, Индия, Израел, Англия, Италия, Япония, Йордания, Кения, Ливан, Мароко, Мексико, Нова Зеландия, Парагвай, Перу, Португалия, Румъния, Русия, Швейцария, Тайван, Венецуела и Уругвай.

През 2009 г. тя участва в Международния форум на „ANH“ с Дийпак Чопра, в раздел образование. През 2014 г. изнася реч на тема "Образование, семе за мир" по покана на Арабската лига в Кайро, Египет.

От 2001 г., заедно с мултидисциплинарен международен екип, тя прави изследвания за децата и младите хора от т.нар. " трето хилядолетие". Тя е автор на няколко книги по приложна антропология и алтернативно образование. Освен това, тя е автор на Педагогика 3000, шест мини-книги за образование и 33 тетрадки за приложно преподаване, както и е създател на повече от 20 образователни видеоклипове, които биха могли да бъдат изтеглени безплатно от YouTube и от www.pedagooogia3000.info. Какво е Педагогика 3000?

Педагогика 3000 е педагогически тласък с акцент върху децата на днешния и утрешния ден, с тяхната промяна, специфичните им нужди и нов начин на живот. Целта на Педагогика 3000 е да се отговори на реалните нужди на нашите деца, обществото и планетата, както и да бъдат насърчени, че всеки има право на своя дълбок вътрешен мир. Педагогика 3000 стимулира научните изследвания и постоянно сътрудничи за създаването на цялостни образователни инструменти с цел улесняване на едно цялостно и хармонично развитие на кърмачета, деца, младежи, родители и учители. Тя е гъвкава, чувствителна и основана на нови парадигми на третото хилядолетие. Педагогика 3000 /„Pedagooogia 3000“/ е регистрирана търговска марка, и функционира като научен институт, Педагогика 3000 институт, Повече информация за него ще откриете на www.pedagooogia3000.info.

Какво е „emAne“?

„emAne“ е глобална мрежа за иновативно образование, създадена през 2008 г. като международна неправителствена организация със седалище в Чили. Нейната мисия е да съдейства в създаването на креативност с цел интегралното развитие на човека, грижовно общество, здрава планета, чрез разширяване на съзнанието и чрез солидарност / за повече подробности: www.emane.info/.

Патриотично обучение и в
СОУ "Черноризец Храбър"

Учениците показаха завидни знания за родния си град

2015 СОУ "Черноризец Храбър" е поредното пловдивско учебно заведение, включило се в проекта "Пловдив - автентичен и вечен" на НЧ "Димитър Благоев - 2008 г. - град Пловдив" по програма "Пловдив за младите". Учениците от четвъртите класове подреждаха пъзели с изображения на сгради и места от града ни, след което разказаха какво знаят за историята и настоящето на Пловдив.

"Впечатлена съм от знанията и ентусиазма на четвъртокласниците и се радвам, че те проявяват такъв голям интерес към града си" коментира секретарят на НЧ "Димитър Благоев - 2008 г. - град Пловдив" Вера Аврионова. "За нас е особено важно да насърчим патриотизма и любовта към родния край у децата и в крайна сметка резултатите надминаха очакванията ни".

Екипът по проекта изказа своите благодарности към директора на СОУ "Черноризец Храбър" г-жа Елена Кисьова и припомни, че на 24 февруари ще бъде открита изложба от пъзелите, подредени от децата.

* * *

Стартират номинациите за Голямата награда за разследваща журналистика „Радостина Константинова”

Церемонията по връчване на престижната награда ще е на 11 май 2015 г. в Гранд Хотел „София”

Фондация „Радостина Константинова” стартира номинациите си за носител на Голямата награда за разследваща журналистика - 2015. Очакваме предложения за номинации от всички колеги от печатните и електронни медии.

Номинираните кандидати ще се оценяват по публикувано разследване в печатни издания, създаден документален филм, излъчен репортаж или радио предаване на разследваща тема за периода от май 2014 г. до април 2015 г. Те трябва да отговарят на следните критерии – вярност към фактите, ефект и пълнота на разследването, обществена значимост.

Срокът за набиране на предложения изтича на 20 април 2015 г.

Годишните награди ще бъдат връчени на официална церемония на 11 май 2015 г. в Гранд Хотел „София”. Победителят ще получи плакет, изработен от Георги Чапкънов, и парична награда в размер на 3 000 лева. Журито може да присъди и поощрителни награди в размер на 500 лв.

Очакваме вашите предложения на е-mail: zoyadim@yahoo.com или vasileva@megacommunication.net, както и на посочения адрес на Фондацията.

Първият носител на Голямата награда за разследваща журналистика „Радостина Константинова” за 2012 г. бе журналистът Иван Георгиев от бТВ за документалните му филми „Гласове от Пирин” и „Да купиш изборите”.

Две поощрителни награди за 2012 г. бяха присъдени на екипа на БНТ - Росен Цветков, Надя Обретенова и Надя Петрова за документалния им филм „Глас под наем”, и на Сергей Тодоров от бТВ за документалния му филм „По изборите в Гомотарци и Куделин”.

Таня Петрова и Ивет Миткова от вестник „Сега” станаха носителите на Голямата награда за 2013 г. Приза те получиха за разследването си: „Девойки шеметно забогатяват под крилото на Мирослав Найденов”, свързано със скандалния договор на двете бивши пиарки на Агенцията по храните за популяризиране на Програмата за развитие на селските райони във Facebook и Twitter и закупените по-късно от тях скъпи офиси и дял от предприятие за биохрани.

Грамота и парична награда в размер на 500 лева получиха - Теодора Трифонова за серията си разследващи репортажи за състоянието на Детската клиника и констатираните нарушения в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”, излъчени в предаването „Хрътките” на бТВ, и Мария Цънцарова от Нова телевизия за заснетия със скрита камера филм, свързан с политическото инженерство и купуването на гласове по време на предизборната кампания.

Миналата година Фондацията връчи голямата си награда за разследваща журналистика на Росен Цветков от бТВ. През 2012 г., докато работеше в БНТ, той получи поощрителна награда за документалния си филм за купуване на изборите. Подгласници на Цветков станаха топ репортерката от вестник „Труд“ Диана Тенчева за разследването си „Кръвните центрове пропускат зарази“, Стоян Георгиев от бТВ за репортажите му за офшорките зад проекта „Карадере“ и Росен Босев от вестник „Капитал“ за разследването си „Виенски валс“. Фондация „Радостина Константинова” е създадена на 11 май 2011 г. от близки и колеги на емблематичната журналистка – една от основателите на Пресгрупа „168 часа” и вестниците „168 часа“, „24 часа“, „Монитор“ и „Политика“. Организацията е отворена за всички, които желаят да подкрепят каузата на Радостина за честна, обективна и свободна журналистика в България.

Основната цел Фондацията е да насърчава обективната журналистика в България като подпомага колеги от всички медии. Освен годишна награда, с която се отличават млади репортери за разследваща публикация, репортаж или радио и телевизионно предаване, неправителствената организация осигурява стажове в международни печатни медии и годишни стипендии на студенти от Факултета по журналистика и масова комуникация при СУ „Св. Климент Охридски”.

София, 16 февруари 2015 г.

ПРАЗНИК ЗА ПЛОВДИВ В ОДЗ "ЗОРА"

Със стихотворения и песни децата от ОДЗ "Зора" в район „Централен“ разказаха на своите родители защо трябва да сме горди, че сме пловдивчани. Малчуганите от ПГ 6 "Мечо Пух" изнесоха представление, посветено както на историята, така и на бъдещето на града ни и поздравиха всички с избора на Пловдив за Европейска столица на културата през 2019 година. 2015

Учителките г-жа Войнова и г-жа Джарова подчертаха, че патриотичното възпитание от най-ранна възраст е изключително важно, а любовта към родния край е неизменна част от българското самосъзнание.

Тържеството, посветено на града ни, завърши със съвместно подреждане на пъзели от деца и родители. Пъзелите изобразяват емблематични сгради от Пловдив и са предоставени от народно читалище "Димитър Благоев - 2008 г. - град Пловдив" в изпълнение на проект "Пловдив - автентичен и вечен" по програма "Пловдив за младите" на Община Пловдив.

НЧ "Димитър Благоев - 2008 г. - град Пловдив"

* * *
Фондация „Радостина Константинова” обявява конкурс за стажант в „Ню Йорк Таймс Интернешънъл”

Срокът за подаване на документи изтича на 20 март 2015 г., кандидатите трябва да имат интерес към разследващата журналистика

Фондация „Радостина Константинова” обявява конкурс за млади журналисти за едномесечен стаж в бюрото на „Ню Йорк Таймс Интернешънъл” в Лондон. Той се организира за трета поредна година, като всички разходи по престоя и пътуването се поемат солидарно от Фондацията и „Ню Йорк Таймс Интернешънъл”.

Кандидатите трябва да са не по-възрастни от 27 години, да знаят английски и да имат интерес към разследващата журналистика. За участие в конкурса те трябва да изпратят 3 от най-добрите си публикации, CV и мотивационно писмо по пощата или по електронен път на адрес: zoyadim@yahoo.com или vasileva@megacommunication.net.

Срокът за подаване на документи изтича на 20 март 2015 г. Класираните на първия етап, след селектиране на публикациите и мотивационното писмо, ще бъдат подложени на изпит за владеене на английски език. Представилите се успешно на него ще се се яват на интервю пред комисия, която ще посочи победителят в конкурса.

Това е третият конкурс за стажант на Фондацията в престижна печатна медия в чужбина. Досега в редакцията на „Интернешънъл Хералд Трибюн” в Париж стажуваха Георги Кънчев - магистър по Медиен мениджмънт от Университета Уестминстър в Лондон и бакалавър по журналистика от Виенския университет, и Боряна Джамбазова, която е завършила Факултета по журналистика и масови комуникации на СУ „Св. Климент Охридски”.

Фондация „Радостина Константинова” бе създадена на 11 май 2011 г. от близки и колеги на емблематичната журналистка – една от основателите на Пресгрупа 168 часа и вестниците „168 часа“, „24 часа“, „Монитор“ и „Политика“. Основната й цел е да насърчава обективната журналистика в България като подпомага колеги от всички медии чрез стипендии за професионално обучение, изпращане на специализация в най-добрите световни електронни и печатни средства за масова информация или връчване на награди за разследваща журналистика.

Организацията е отворена за всички, които желаят да подкрепят каузата на Радостина за честна, обективна и свободна журналистика в България.

Очакваме Вашите мнения и препоръки на адрес: гр. София 1000, район Триадица, ул. „Христо Белчев” №1 или на посочените по горе електронни адреси.

* * *
Enterprise Europe Network към Бизнес Центъра за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе организира

б2б CrossTour 2015, между фирми от туристическия и креативния сектор,

което ще се проведе на 24.04.2015 в град Русе.

CrossTour 2015 24.04.2015

хотел Рига

Русе, България

Брокерското събитие се организира за пети път и ще предостави отново възможност на професионалисти от туристическата и креативната индустрии да се срещнат лице в лице с потенциални партньори, да създадат нови бизнес контакти в сферата на туризма, да обсъдят и започнат нови проекти, да усъвършенстват маркетинга на нови продукти и да разработят съвместни такива с цел подобряване конкурентоспособността и иновациите в сферата на туризма. 2015

Утвърденото вече ежегодно събитие е отлична платформа за създаване на бизнес партньорства между хотели, къщи за гости, туристически информационни центрове, тур оператори, туристически агенции и други.

Участието в бизнес срещите е безплатно. Крайният срок за записване е 05.04.2015, но ранната регистрация предоставя по-дълго време за промотиране.

2015 Повече подробности и регистрация на уеб сайта на събитието:

http://danubetournet.eu/crosstour2015/ .

Брокерските събития представляват срещи за търсене на бизнес партньори, стимулирани от Европейската комисия, чрез мрежата Enterprise Europe Network, най-голяма мрежа в подкрепа на бизнеса и иновациите в Европа.

За контакти и въпроси:

Enterprise Europe Network – Русе, България

Лице за контакт: Екатерина Йорданова мейл: e.yordanova@smebg.net

enterprise-europe-network@smebg.net

Нито Европейската комисия, нито което и да било лице, действащо от нейно име, носят отговорност за евентуална употреба на съдържащата се в настоящата публикация информация. Настоящата публикация показва възгледите на автора и не отразява непременно политиките на Европейската комисия

* * *
Учениците от ОУ "Пенчо Славейков" се включиха в проект за Пловдив
2015

2015 Учениците от І до V клас от ОУ "Пенчо Славейков" взеха участие в проекта "Пловдив - автентичен и вечен", който се реализира от Народно читалище "Димитър Благоев - 2008 г. - град Пловдив" по програма "Пловдив за младите". Малчуганите подреждаха пъзели с изображения на емблематични сгради и пейзажи от града ни, които трябваше да разпознаят. Целта на проекта е чрез игри и забавни занимания най-малките пловдивчани да опознаят родния си град и неговата история. 2015

"Невероятно преживяване беше работата с децата. Те бяха толкова развълувани и ентусиазирани" - коментира секретарят на читалището Вера Аврионова. - "Благодарим на учителите и на директора - г-жа Екатерина Делинова за съвместната ни работа, както и на Община Пловдив, която дава възможност подобни инициативи да бъдат реализирани."

Работата по проекта продължава до края на месец февруари, когато ще се проведе заключителна изложба.

30 януари 2015 г., гр. Пловдив

* * *

Препратка: Обявиха грипна епидемия в Бургас, учениците във ваканция до четвъртък * * *

2015

Модерен клуб по роботика отвори врати в МГ „Баба Тонка”

20.01.2015г.

2015 Клуб по роботика беше официално открит днес в МГ „Баба Тонка” – Русе. Той е уникален за страната с оборудването, с което разполага. То включва Arduino обучителни комплекти и Arduino роботи – 5 броя, Pololu m3pi роботи – 2бр., Lego Mindstorms ЕV3 – 6 разширени комплекта и други компоненти и инструменти.

2015 Клубът е резултат от съвместния проект на гимназията и Училищното настоятелство. За стартирането му са инвестирани близо 11 хил.лв. – 8 711 лв. от Настоятелството и 2 128 лв. от бюджета на училището. В клуба вече са записани 14 ученици от различни класове, които ще усъвършенстват уменията си по програмиране и дистанционно управление на роботи.

Официални гости на откриването днес бяха кметът на Община Русе Пламен Стоилов, началникът на РИО на МОН Димитър Райнов, зам.-ректорът на РУ „Ангел Кънчев” проф. д-р Михаил Илиев и Гаврил Ганчев – член на Обществения съвет към Фонд „Математика на бъдещето”. Сред присъстващите бяха и доц. Георги Христов и доц. Пламен Захариев от катедра „Телекомуникации” на РУ.

Събитието беше открито от директора на МГ „Баба Тонка” Митко Кунчев. Освен приветствие, председателят на Училищното настоятелство и зам.-кмет на Община Русе Наталия Кръстева поднесе дарение на училището - два лаптопа, два мултимедийни проектора и един настолен компютър. Предназначената за математиците техника бе връчена на Боряна Куюмджиева, главен учител по математика. Дарението е на стойност 4 577 лева, предоставени от фонд „Възпитаници на МГ” към Училищното настоятелство.

Вече записани в новооткрития клуба ученици направиха демонстрация с първите програмирани от тях роботи и дистанционното им управление.

Ръководител на Клуба по роботика е Донка Симеонова, старши учител по Информатика и Информационни технологии. Той е създаден, за да отговори на засиления интерес към роботиката сред учениците от МГ „Баба Тонка“. Чрез практическото приложение на знанията по физика, информационни и комуникационни технологии, математика и информатика, те ще развият и ще затвърдят уменията и компетенциите си в тази перспективна научно-техническа област.

Ог МГ планират, от извънкласна работа с групи ученици, да се премине към задължителен курс за всички ученици, като част от обучението по информационни технологии.

Работата в Клуба е предназначена за всички ученици от 5 до 12 клас на МГ “Баба Тонка“. Дейността му ще се развива в две направления. Първото е свързано с разработки на базата на платформите Arduino. Това направление е насочено към конструирането и програмирането на роботи за състезания от типа следене на линия, мини сумо и роботи за решаване на различни видове лабиринти. Ще се разработват и собствени проекти, свързани с Arduino и приложението му в човешкото ежедневие. Второто направление е свързано с програмиране на роботи Lego Mindstorms NXT.

Дейността на училищния клуб ще се координира с Клуба по роботика към РУ „Ангел Кънчев“ и в сътрудничество с Училище по роботика “Robopartans”.

Ще бъдат организирани участия на отбори от Клуба в различни състезания по роботика, които се провеждат в рамките на инициативи на Роболига България и на техническите университети. От МГ вече планират и организирането на Общинско състезание по роботика, в сътрудничество с други ученически отбори от Русе и страната.

Фонд "Математика на бъдещето"

****

Кабинет по криминалистика открива Юридическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“

Новата придобивка разполага с необходимите технически средства за вземане на отпечатъци и следи

Кабинет по криминалистика за практическа подготовка на студентите си открива утре, 9 януари, Юридическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ в 54-а семинарна зала на Ректората. Това обяви деканът проф. д-р Дарина Зиновиева.

Залата ще изпълнява едновременно функцията на кабинет по криминалистика и на правна клиника. В кабинета ще се провеждат практическите занятия и семинари на студентите, които специализират в областта на проблематиката на защита на потребителите, с лектор гл.ас. д-р Димитър Деков. В новоборудваната зала ще се провежда и обучение по адвокатска защита по трудови дела, водено от гл.ас. д-р Теодора Филипова. Правната клиника ще осигурява консултация на граждани по правни въпроси.

Кабинетът по криминалистика е оборудван с необходимите технически средства за откриване и изземване на следи, за изготвяне на веществени доказателствени средства, както и за изследване на микроследи. За практическото обучение на студентите са осигурени компютри, плазмен телевизор и много нагледни материали. За повече информация:

„Мега Комюникейшън” ЕООД

WEB: www.megacommunication.net

Пловдив, 8 януари 2015 г.

Интерактивен открит урок по математика в ОУ „Любен Каравелов”

2015

19 декември 2014г.

В интерактивен открит урок по математика, първокласниците от ОУ „Любен Каравелов” демонстрираха усвоените през първия учебен срок знания в науката за цифрите. В своеобразната образователна игра с много ентусиазъм се включиха и техните родители.

За модерната форма на обучение в ОУ „Любен Каравелов” използват специално разработена софтуерна система Енвижън. Тя е създадена с цел да мотивира децата чрез работата със съвременни технологии и да улесни учителите. Стремежът е да се разрешат двата основни проблема в началното образование. Това са липсата на ресурси за оборудване на класните стаи и липсата на интерес към науката у децата.

Модерният софтуер дава възможност само с един компютър, един проектор и мишка за всяко дете (или по една на чин) уроците по математика да стигнат до най-малките по интересен и забавен начин под формата на игра. Чрез модерната система преподавателят проследява резултатите от работата на всяко дете в реално време и така всички ученици са ангажирани едновременно в образователния процес. Съвременната интерактивна обучителна форма осигурява визуален достъп на учениците до урока, а учителите имат възможност да управляват уроците, което предотвратява изчерпването на съдържанието им.

ОУ „Любен Каравелов” използва софтуерна система Енвижън от миналата учебна година. Прилагането й е стартирало в четвъртите класове. Тази година интерактивната форма се използва за първи път при най-малките в училището и дава отлични резултати. Тенденцията е от следваща година да стартира подобно интерактивно обучение и по други предмети, изучавани в първи клас, както и при учениците от пети и шести клас.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 372 ОТ 20 НОЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2014 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ТРУДА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА И НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЩИНСКИТЕ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

В сила от 28.11.2014 г. Обн. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г. Конкурс

Do the right mix – придвижвай се разумно!” и Академията за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ дават старт на конкурс за видео и снимка на тема споделено ползване на личния автомобил в градска среда. Конкурсът, който ще е активен от ноември’14 до февруари’15 година, е отворен за любители-фотографи и занимаващи се с кино, студенти или просто активни хора на възраст между 18 и 50 години, които имат какво да кажат по отношение на споделеното пътуване в градска среда в двете конкурсни категории - снимка или кратко видео.

* * *

НАРЕДБА № 3 ОТ 18 НОЕМВРИ 2014 Г. ЗА СЪХРАНЯВАНЕТО, ПОЛЗВАНЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ДОКУМЕНТИ ОТ БИБЛИОТЕЧНИЯ ФОНД Издадена от Министерството на културата Обн. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г. * * *

Заключителна конференция по проект AGRO-START – Транснационална мрежа за подпомагане на МСП в секторите животновъдство и градинарство

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе, партньор по проект AGRO-START, кани всички заинтересовани страни за участие в Заключителната конференция с местни заинтересовани страни в секторите животновъдство и градинарство.

Конференцията ще се проведе на 12 декември 2014 в Русенски университет, Канев център (ул. "Студентска" № 8, ет. 2), гр. Русе.

Протоколът за подпомагащи услуги в ЮИЕ е един от основните резултати на проект AGRO-START, инструмент, който да направлява бизнес подпомагащите организации за това как най-добре да предоставят услуги в подкрепа на МСП от целевите сектори с цел да се повиши тяхната конкурентоспособност. В допълнение към това, в рамките на проекта е създадена и база данни с доставчици на услуги, организирани са 2 електронни курса на обучение, изготвено е Ръководство с добри практики, както и инструмент за автодиагностика, уеб конструктор и е стартиран ЮИЕ виртуален панаир.

Проект „Транснационална мрежа за подпомагане на МСП в секторите животновъдство и градинарство – AGRO-START” се финансира от Европейския съюз в рамките на Програма за транснационално сътрудничество - Югоизточна Европа и продължи две години – от 1 декември 2012 до 31 декември 2014. Той е насочен към бизнес подпомагащи организации, които предоставят услуги за МСП в секторите градинарство и животновъдство: бизнес асоциации, търговски камари, организации за насърчаване на търговията и други обществени и частни агенции, консултантски къщи, професионални съюзи, бизнес центрове, НПО, федерации на работници и работодатели и всички други заинтересовани страни, вкл. регионални публични власти и крайните бенефициенти – МСП и предприемачи от секторите животновъдство и градинарство.

Участието в срещата е безплатно, но изисква регистрация.

За повече информация относно темите на конференцията, както и за потвърждаване на участие: тел. 082 82 14 72 или е-мейл: bsc@smebg.net .

* * *

* * *

НАРЕДБА № 2 ОТ 13 НОЕМВРИ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

В сила от 01.01.2015 г.

Издадена от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.96 от 21 Ноември 2014г.

"
* * *

ВТОРО МЯСТО ЗА КРИСИЯ В ДЕТСКА ЕВРОВИЗИЯ!

препратка - standartnews.com

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 30 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН Издадена от 11.11.2014 г. Издадена от Министерството на образованието и науката Обн. ДВ. бр.93 от 11 Ноември 2014г.

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343 ОТ 30 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В СПИСЪКА НА СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА И ПРИЕМАНЕ НА ФИНАНСОВИ ПРАВИЛА ЗА РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ОБУЧЕНИЕТО НА ПЪТУВАЩИТЕ УЧЕНИЦИ ОТ СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА (ДВ, БР. 29 ОТ 2009 Г.)

Обн. ДВ. бр.92 от 7 Ноември 2014г.

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 346 ОТ 31 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2014 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ОДОБРЕНИ С РЕШЕНИЕ № 221 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. В сила от 07.11.2014 г.

Обн. ДВ. бр.92 от 7 Ноември 2014г.

Проект Гоерудио: за по-добро разбиране в процеса на обучение по науки в училищата

Автор: д-р Миглена Молхова, Зинев Арт Технологии ЕООД

Проект Гоерудио (543223-LLP-1-2013-1-LV-KA4-KA4MP) е подкрепен в рамките на програма Учене през целия живот (KA4 Разпространение и приложение в практиката на резултати и обмен на добри практки). В проекта участват 8 партньора от 7 различни европейски страни (България, Италия, Испания, Литва, Полша,Румъния, Словакия).

Обосновката на проекта се съдържа в идентифицираните и споделени от партньорите предизвикателства, с които образователните системи в техните страни и в Европа като цяло се сблъскват и които изискват обединени усилия с цел даване на решение на проблемите, свързани с:

• липсата на мотивация сред средношколци и ученици в професионални гимназии относно изучаване на научни теми и предмети, както и свързаните с това неудовлетворителни резултати, които те постигат по време на курса на своето обучение;

• липсата на капацитет от страна на учители и обучители да осъвременяват и модернизират своите обучителни методи с цел да насърчат интереса на техните ученици към научните предмети

Причините за тези проблеми очевидно са сложни и обхващат множество различни фактори, но партньорите по проекта вярват, че най-важните сред тях са свързани с факта, че твърде често учениците подхождат към научните теми пасивно, стремейки се по-скоро да запаметяват, отколкото да разбират.

Нито наизустяването на теорията по даден предмет, нито изобилието от информация биха гарантирали разбиране.

Необходимо да се обърне внимание и на начина, по който информацията бива преподавана. Учителите са принудени да се изправят пред сериозно предизвикателство, произтичащо от факта, че развитието на научните знания постоянно напредва и често съществува определена празнина между уроците и използваните обучителни материали и еволюцията в проучванията, което оказва демотивиращ ефект както върху учениците, така и върху предподавателите. Научните теми често са преподавани в училище посредством подход ориентиран към теорията, отнемащ по този начин интереса от страна на учениците, налагащ представата, че науките са трудни за възприемане и изискват огромни усилия за запаметяване на разнородна информация, вместо получаване на реално и ефективно разбиране по темите.

Същност на методиката за обучение Гоерудио

Гоерудио е методика за обучение, която се основава на включването на потребителите в нейното прилагане и развитие на преподавания предмет (физика, химия, математика, биология, обучение по науки).

Тя дава възможност на потребителя да си обясни сложни формули, физически закони и концепции, представени от учителите с прости и познати примери, които могат лесно да бъдат разбрани.

Методиката осигурява интернет базирано решение, чрез което потребителите (основно ученици) усъвършенстват концепциите и моделите в подкрепа на дадена тема. Чрез активно участие в процеса и използването на познати примери, обучаемите бързо да получат по-добро разбиране на основните принципи и процеси. Взаимодействието и комуникацията между потребителите помага да се развие общо разбиране на понятията и техните отношения към съответните закони на природните науки и математиката.

Методиката Гоерудио включва използването на „модели” – като под „модел” се разбира тълкуване на понятия или връзки, използвани в една теория, правило, инструкция или друго понятие чрез изразяването им посредством познати явления, което прави възприемането на концепцията по-лесно и интуитивно.

В България приложението на методиката Гоерудио е част от проекта.

Цели на пороекта

Проектът цели да създаде обучителна общност от учители и ученици от Европа, която да извърши общ анализ и оценка на темата относно как научните предмети да бъдат направени по-привлекателни за учениците, как да се насърчават и споделят учебни методи и средства, подобряващи способността на учащите сами да управляват процеса и как разширено да се прилагат в практиката най-ефективните проекти и опит, които са налични на европейско ниво. На портала на проекта - http://goerudio.pixel-online.org/ - освен базата данни с описания на практики на учители и ученици (описания на експерименти и на проблеми в обучението по науки) може да се намерят и представяния на обучителни ресурси и коментари на учители, даващи оценка за приложимостта и ефективността на тези ресурси. Достъпът до информацията, представена на портала, е свободен. С потребителско име и парола учители от България могат да коментират практиките и ресурсите на портала. За получаване на потребителско име и парола можете да се обърнете към българската организация партньор по проекта.

Партньор от България:

Зинев Арт Технологии ЕООД

www.zatbg.org; www.artsbg.net

Лице за контакти: Миглена Молхова

Тел./Факс: 02 4342244

Имейл: zinevart@gmail.com

! Предвижда се 27 октомври да бъде неучебен ден за Габровска община

Допълнителна информация - МОН

Конференция на заинтересованите страни по приоритетна област 9 "Хора и умения" на Дунавската стратегия , Виена

Само в София се предлага добре платена работа

Свободните места в страната обикновено са за нискоквалифициран труд - препратка към в.к Сега

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2010 Г. ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛА В ЗВЕНАТА ОТ СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА (ДВ, БР. 4 ОТ 2010 Г.)

В сила от 01.09.2014 г.

Издадена от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.71 от 26 Август 2014г.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2003 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

(ДВ, БР. 49 ОТ 2003 Г.)

Издадена от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.51 от 20 Юни 2014г.

* * *

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 ОТ 18 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ЧАСТ ОТ РАЗХОДИТЕ ЗА ТРАНСПОРТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ ЗА 2014 Г. Обн. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014г.

* * *

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ (ДВ, БР. 68 ОТ 1999 Г.) Обн. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014г.

3 D

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2004 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ (ДВ, БР. 46 ОТ 2004 Г.) В сила от учебната 2014/2015 г. Издадена от Министерството на образованието и науката Обн. ДВ. бр.62 от 29 Юли 2014г.

Препатка в-к Сега: Училищните тоалетни се разминаха с ремонта * * *

Колежът по МТ & М въведе програми за дистанционно обучение с финансовата помощ на ЕС

Проектът по ОП „Развитие на човешките ресурси” предлага нови методи за преподаване и учене на студентите, както и усъвършенстване на професионалната компетентност на академичния и административен състав Колежът по мениджмънт, търговия и маркетинг приключи успешно изпълнението на проект за развитие на електронните форми на дистанционно обучение за преподаватели и студенти. Той е на стойност 415 662.96 лева и се изпълняваше с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

С разработването на мултимедийни учебни помагала за 20 учебни курса по проекта успяхме да въведем 2 специалности за дистанционна форма на обучение, заяви доц. д-р Ана Хубанова, Ръководител на проекта и Директор на висшето училище. Според нея основната полза от изпълнението на проекта е, че с развитието на новите форми за преподаване и учене се повишава конкурентоспособността на младите хора и професионалната им реализация на пазара на труда.

Проектът: „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг - София”, се изпълняваше от миналата година като в рамките му са обучени 800 студенти и 40 преподаватели и служители на висшето училище. Освен разработените програми за въвеждане на дистанционното обучение са оборудвани и 3 компютърни зали за провеждане на онлайн тестове и видео конферентни лекции в реално време.

С въвеждането на дистанционното обучение целим въвеждане на иновативни методи на преподаване и учене за привличане на нови студенти и подобряванене качеството на образованието и обслужване във висшето училище, подчерта доц. д-р Ана Хубанова на заключителната пресконференция по проекта.

София, 11 август 2014 г.

* * * * * * ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132 ОТ 30 МАЙ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО IV КЛАС В ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА (ДВ, БР. 71 ОТ 2010 Г.) В сила от учебната 2014/2015 година Обн. ДВ. бр.47 от 6 Юни 2014г. НАРЕДБА № 1 ОТ 23 МАЙ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩАТА И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА В сила от 03.06.2014 г. Издадена от Министерството на образованието и науката

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127 ОТ 22 МАЙ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА ЗА 2014 Г. Обн. ДВ. бр.45 от 30 Май 2014г.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2003 Г. ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИ ЕТАПИ НА УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ ИЛИ СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ (ДВ, БР. 40 ОТ 2003 Г.)

В сила от 28.06.2014 г.

Издадена от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.44 от 27 Май 2014г.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФ. АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

Таксата за държавен вуз се повишава средно с 9% - препратка в-к Сега

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 ОТ 10 АПРИЛ 2014 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМИТЕТИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА ПРОГРАМИТЕ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 - 2020 Г. В сила от 15.04.2014 г. Обн. ДВ. бр.34 от 15 Април 2014г.

За образованието от екс министър на МОН Даниел Вълчев

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКТОРАТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО (ДВ, БР. 61 ОТ 2003 Г.)

...". Навсякъде в текста думите "министъра на образованието, младежта и науката", "Министерството на образованието, младежта и науката" и "МОМН" се заменят съответно с "министъра на образованието и науката", "Министерството на образованието и науката" и "МОН"..."

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65 ОТ 21 МАРТ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ЗА 2014 Г. ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 145-ГОДИШНИНАТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ В сила от 01.04.2014 г. Обн. ДВ. бр.30 от 1 Април 2014г.

* * *

НАРЕДБА № Н-3 ОТ 8 ОКТОМВРИ 2013 Г. ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА МУЗЕИТЕ И ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ В НЕГО Издадена от Министерството на културата Обн. ДВ. бр.28 от 28 Март 2014г.

3 D

* * *

Нова книга за Левски

***

Има глобална криза на образованието

Весели празници

Препратка:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 ОТ 6 МАРТ 2014 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИТЕ, ДОКТОРАНТИТЕ И СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ (ДВ, БР. 44 ОТ 2000 Г.) В сила от 01.09.2014 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45 ОТ 6 МАРТ 2014 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ И СЪЗДАВАНЕ НА РОДОПСКИ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР "НИКОЛАЙ ХАЙТОВ Обн. ДВ. бр.23 от 14 Март 2014г.

Препратка в-к Сега: Образователният министър спира реформата в училищата

Всеки ученик - с таблет : препратка

Професията учител ще става държавно регулирана професия : Препратка

***

В-к Труд:

Защо един взима 340 лв. на месец, а друг - 330 000 лв.

До 5 години матурите ще се провеждат онлайн

\