Език

текущи новини

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2003 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

(ДВ, БР. 49 ОТ 2003 Г.)

Издадена от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.51 от 20 Юни 2014г.

* * *

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 ОТ 18 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ЧАСТ ОТ РАЗХОДИТЕ ЗА ТРАНСПОРТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ ЗА 2014 Г. Обн. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014г.

* * *

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ (ДВ, БР. 68 ОТ 1999 Г.) Обн. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014г.

3 D

* * *

Допълнителни изпити на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“

30 юли е последната дата за записване след второ класиране, третото ще бъде обявено на 1 август За попълване на незаети места Филологическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ обявява допълнителни кандидатстудентски изпити по български, английски, немски, френски, руски и новогръцки език. Кандидатите ще решават писмени тестове в периода до 29 август. Дотогава изпитите по български и английски език ще се провеждат всеки делничен ден до края на юли и всеки понеделник, сряда и петък през август от 10:00 до 12:00 часа в 12-а семинарна зала. Тестовете по френски и руски език ще бъдат всеки понеделник и сряда, а по немски и новогръцки – всяка сряда от 10:00 до 12:00 часа в 12-а семинарна зала. Кандидатстудентски документи могат да се подават всеки работен ден от 9:00 до 12:00 и от 13:30 до 16:00 ч. в стая №13 на Университетския информационен център в Ректората на ПУ „Паисий Хилендарски“, ул. „Цар Асен“ 24. Допълнителното класиране е за специалностите: „Славянска филология“ – директна магистърска програма, „Френска филология“, „Руска филология“, „Приложна лингвистика – френски език и втори чужд език“, „Приложна лингвистика – английски език и втори чужд език“, „Приложна лингвистика – немски език и втори чужд език“, „Лингвистика с ИТ – английски език и френски език“, „Лингвистика с бизнес администрация“, „Български език и китайски език“, „Български език и корейски език“, „Български език и италиански език“, „Български език и английски език“, „Български език и руски език“, „Български език и новогръцки език“ и „Български език и история“. Информация за допълнителния прием във всички факултети е публикувана на сайта на университета: https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/ksk2014/Objava_II_V4.pdf От висшето училище припомнят, че днес, 30 юли, е последният ден за записване след прием по второ класиране, третото ще бъде обявено на 1 август, петък. Акредитираният държавен прием на ПУ „Паисий Хилендарски“ през новата академична 2014/2015 година е 3862 места в бакалавърски и директни магистърски програми. В това число не влиза приемът на нови студенти във филиалите на Пловдивския университет в Смолян и Кърджали и в Техническия колеж в Смолян. След изнасяне на резултатите от първо класиране на университета, през изминалата седмица в ПУ „Паисий Хилендарски” се записаха 1776 души за редовно обучение в бакалавърски и директни магистърски програми и 535 за задочно. Това съответства на 60% заети места в редовна форма и 63% – в задочна. Очакванията са и през тази година след второ класиране да се запълнят близо 80% от бройките, а след трето – над 95%. През последните няколко години Пловдивският университет е единственото държавно висше училище, което изпълва почти до 100% акредитираните си места. За редовната кандидатстудентска кампания на най-големият държавен университет в Южна България документи за прием подадоха 5156 души. От тях на 18-те приемни изпита се явиха 2732 души, като успешно издържалите са 2210, което е 81% от общия брой. Участие единствено с оценка от държавен зрелостен изпит бяха заявили 1918 кандидати, припомниха от ПУ „Паисий Хилендарски“. Записаните като студенти на Пловдивския университет с отлични и много добри оценки (5.00) от изпити в предварителната сесия са 270 човека. WEB: www.megacommunication.net Пловдив, 30 юли 2014 г. * * * ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132 ОТ 30 МАЙ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО IV КЛАС В ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА (ДВ, БР. 71 ОТ 2010 Г.) В сила от учебната 2014/2015 година Обн. ДВ. бр.47 от 6 Юни 2014г. НАРЕДБА № 1 ОТ 23 МАЙ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩАТА И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА В сила от 03.06.2014 г. Издадена от Министерството на образованието и науката

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127 ОТ 22 МАЙ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА ЗА 2014 Г. Обн. ДВ. бр.45 от 30 Май 2014г.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2003 Г. ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИ ЕТАПИ НА УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ ИЛИ СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ (ДВ, БР. 40 ОТ 2003 Г.)

В сила от 28.06.2014 г.

Издадена от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.44 от 27 Май 2014г.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФ. АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

Таксата за държавен вуз се повишава средно с 9% - препратка в-к Сега

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 ОТ 10 АПРИЛ 2014 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМИТЕТИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА ПРОГРАМИТЕ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 - 2020 Г. В сила от 15.04.2014 г. Обн. ДВ. бр.34 от 15 Април 2014г.

За образованието от екс министър на МОН Даниел Вълчев

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКТОРАТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО (ДВ, БР. 61 ОТ 2003 Г.)

...". Навсякъде в текста думите "министъра на образованието, младежта и науката", "Министерството на образованието, младежта и науката" и "МОМН" се заменят съответно с "министъра на образованието и науката", "Министерството на образованието и науката" и "МОН"..."

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65 ОТ 21 МАРТ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ЗА 2014 Г. ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 145-ГОДИШНИНАТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ В сила от 01.04.2014 г. Обн. ДВ. бр.30 от 1 Април 2014г.

* * *

НАРЕДБА № Н-3 ОТ 8 ОКТОМВРИ 2013 Г. ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА МУЗЕИТЕ И ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ В НЕГО Издадена от Министерството на културата Обн. ДВ. бр.28 от 28 Март 2014г.

3 D

* * *

Нова книга за Левски

***

Има глобална криза на образованието

Весели празници

Препратка:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 ОТ 6 МАРТ 2014 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИТЕ, ДОКТОРАНТИТЕ И СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ (ДВ, БР. 44 ОТ 2000 Г.) В сила от 01.09.2014 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45 ОТ 6 МАРТ 2014 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ И СЪЗДАВАНЕ НА РОДОПСКИ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР "НИКОЛАЙ ХАЙТОВ Обн. ДВ. бр.23 от 14 Март 2014г.

Препратка в-к Сега: Образователният министър спира реформата в училищата

Всеки ученик - с таблет : препратка

Професията учител ще става държавно регулирана професия : Препратка

***

В-к Труд:

Защо един взима 340 лв. на месец, а друг - 330 000 лв.

До 5 години матурите ще се провеждат онлайн

\