Език

текущи новини

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 ОТ 10 АПРИЛ 2014 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМИТЕТИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА ПРОГРАМИТЕ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 - 2020 Г. В сила от 15.04.2014 г. Обн. ДВ. бр.34 от 15 Април 2014г.

За образованието от екс министър на МОН Даниел Вълчев

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКТОРАТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО (ДВ, БР. 61 ОТ 2003 Г.)

...". Навсякъде в текста думите "министъра на образованието, младежта и науката", "Министерството на образованието, младежта и науката" и "МОМН" се заменят съответно с "министъра на образованието и науката", "Министерството на образованието и науката" и "МОН"..."

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65 ОТ 21 МАРТ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ЗА 2014 Г. ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 145-ГОДИШНИНАТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ В сила от 01.04.2014 г. Обн. ДВ. бр.30 от 1 Април 2014г.

* * *

CrossTour 2014

24.04.2014

Русе, България

Enterprise Europe Network към Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе организира брокерско събитие CrossTour 2014, между фирми от туристическия и креативния сектор, което ще се проведе на 24.04.2014, от 9.30 до 17.30ч, в хотел Рига в град Русе.

Брокерското събитие ще даде възможност на професионалисти от туристическата индустрия да се срещнат лице в лице с потенциални партньори, да създадат нови бизнес контакти, ще стимулира сътрудничество между фирмите в сферата на туризма, маркетинга на нови продукти и разработване на съвместни такива за подобряване конкурентоспособността и иновациите в сферата на туризма.

След успешното провеждане и огромния интерес към предишните б2б срещи, Enterprise Europe Network – Русе организира за четвърти път подобен форум. Тази година участие ще вземат 47 фирми от България, Румъния и Молдова - хотели, къщи за гости, общини, туристически информационни центрове, тур оператори, туристически агенции, ресторанти, НПО, представители на креативния сектор и др. За чуждите туроператори е организиран и специален инфотур за представяне на Русе и региона.

Брокерските събития представляват срещи за търсене на бизнес партньор, стимулирани от Европейската комисия, чрез мрежата Enterprise Europe Network, най-голяма мрежа в подкрепа на бизнеса и иновациите в Европа.

Участието в бизнес срещите е безплатно.

За контакти и въпроси:

Enterprise Europe Network – Русе, България

Лице за контакт: Екатерина Йорданова

тел: +359 82 821472

мейл: e.yordanova@smebg.net

enterprise-europe-network@smebg.net

* * *

НАРЕДБА № Н-3 ОТ 8 ОКТОМВРИ 2013 Г. ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА МУЗЕИТЕ И ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ В НЕГО Издадена от Министерството на културата Обн. ДВ. бр.28 от 28 Март 2014г.

* * *

Филологическият факултет на ПУ организира семинар „Университетът среща бизнеса“

Семинар на тема „Университетът среща бизнеса“ организира на 17 април Филологическият факултет при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Събитието се провежда съвместно с партньорите на факултета по проекта „Пазарно ориентирани модули в хуманитарните професионални направления” – „Софика Груп“ ЕАД и електронна медия „Под тепето”.

Поканени са както преподаватели, така и работодателите, които наемат възпитаници на Филологическия факултет, съобщи ръководителят на проекта доц. д-р Станка Козарова, която оглавява Катедрата по общо езикознание и история на българския език.

Целта на семинара е да се представят пред тях бизнес модулите, изготвени по проекта, и да се обсъди готовността за въвеждането им в реалния учебен процес, както и някои резултати от апробираните вече модули.

Консултирайки се с представителите на бизнеса, организаторите искат да получат външна оценка за модулите, да анализират потребностите на пазара на труда, както и да набележат инициативи за дългосрочно сближаване на Филологическия факултет на Пловдивския университет и бизнеса с други възможни форми на партниране: съвместни проекти, стажантски програми, тренинги в реална работна среда, открити катедри и др.

Семинарът „Университетът среща бизнеса“ ще се проведе в Зала „Пловдив 2“ на Новотел „Пловдив“.

* * *

За TELUS International Europe

TELUS International Europe (известна до сега като CallPoint powered by TELUS) е многоезичен контактен център, който от 2004г насам предоставя висококачествени услуги за аутсорсинг на бизнес процеси. В компанията работят повече от 1200 служители на територията на 5 офиса в София, Пловдив (България), Букурещ и Крайова (Румъния). Компанията предоставя иновативно обслужване на клиенти по цял свят на повече от 30 езика.

TELUS International

TELUS International, доставчик на услуги за аутсорсинг на бизнес процеси и контактни центрове за клиенти в цял свят предоставя иновативно обслужване като винаги поставя клиента на първо място, чрез силата на екипната работа, комбинативното мислене и корпоративна култура. TELUS International е глобална дъщерна компания на TELUS, водеща канадска телекомуникационна компания с 7,5 млрд. eвро размер на годишните приходи и 13,3 млн. клиенти. В подкрепа на своята философия „Да даваме, там където живеем“ (To give where we live), компания TELUS и всички нейни служители, са предоставили повече от 198 млн. евро за благотворителност и за организации с нестопанска цел, както и са изработили доброволно повече от 4,8 млн. часа в подкрепа на местните общности, считано от 2000 г. досега.

За повече информация:

Татяна Василева, управител на „Мега Комюникейшън” ЕООД

WEB: www.megacommunication.net

Пловдив, 3 април 2014 г.

* * *

Нова книга за Левски

***

Има глобална криза на образованието

Весели празници

Препратка:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 ОТ 6 МАРТ 2014 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИТЕ, ДОКТОРАНТИТЕ И СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ (ДВ, БР. 44 ОТ 2000 Г.) В сила от 01.09.2014 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45 ОТ 6 МАРТ 2014 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ И СЪЗДАВАНЕ НА РОДОПСКИ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР "НИКОЛАЙ ХАЙТОВ Обн. ДВ. бр.23 от 14 Март 2014г.

Препратка в-к Сега: Образователният министър спира реформата в училищата

Всеки ученик - с таблет : препратка

Професията учител ще става държавно регулирана професия : Препратка

***

В-к Труд:

Защо един взима 340 лв. на месец, а друг - 330 000 лв.

До 5 години матурите ще се провеждат онлайн

\