Език

текущи новини

23/10/2014 Меморандум за сътрудничество и партньорство подписаха местни организации

Enterprise Europe Network към Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия-Русе и 9 организации в подкрепа на бизнеса от Северен централен район подписаха

Меморандум за сътрудничество и партньорство. Организациите се обединиха около следните дейности:

• Взаимен обмен на информация, знания, опит, идеи, добри практики;

• Съвместно участие в международни форуми и/или организиране на събития по теми, свързани с предизвикателствата пред бизнеса, произтичащи от функционирането на Вътрешния пазар и европейското законодателство;

• Разработване на стратегии, свързани с по-доброто координиране и целенасоченото привличане на средства в региона по европейски програми, включително по рамковите програми за иновации и предприемачество;

• Реализиране на инициативи и кампании, свързани с по-доброто запознаване на МСП с възможностите за интернационализация и бизнес сътрудничество и повишаване на техния капацитет за реализиране на успешни сделки с чуждестранни партньори;

• Предоставяне на услуги на МСП в сътрудничество за повишаване на техния капацитет за технически и/или организационни иновации;

• Регулярни срещи за координиране на работата и набелязване на нови възможности за региона.

Сред организациите освен БЦ са Русенска стопанска камара, Агенция за развитие на човешките ресурси, Областни информационни центрове, Русенски университет, Регионален академичен център-БАН и други.

Организациите вече имат изградено сътрудничество, но идеята да се подпише Меморандум изразява съгласието на всички да се работи по-целенасочено чрез регулярни срещи, по-задълбочен обмен и съвместни инициативи, които да са от полза за бизнеса и за регионалното икономическо развитие.

Резултатите от първите съвместни инициативи на организациите, по които се работи и към момента, ще бъдат оповестени до края на годината.

Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the European Commission is responsible for the use which might be made of the information contained herein. The views in this publication are those of the author and do not necessarily reflect the policies of the European Commission. Business Support Centre for Small and Medium Enterprises - Ruse

4 публични лекции организират Химичския и Философско-историческия факултет на ПУ

Три от темите представя немски професор по фармацевтична химия

Четири публични лекции на 23 и 24 октомври организират Химическия и Философско-историческия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ съвместно със Сдружение за християнска апологетика „ХАРТА“. Лекциите ще изнесе немският професор д-р Петер Иминг.

Поредицата стартира с химичната лекция на тема „Изследвания върху нови антитуберкулозни лекарства - бензотиазинони и пиридомицин“ на 23 октомври от 13:30 ч. в Аудитория 12, 4 етаж, сграда на Химическия факултет в двора на ректората на ул. „Цар Асен“ №24. Лекцията ще бъде изнесена на английски език.

В 16:00 ч. същия ден е лекцията „Сътворението: Как да разбираме Битие, глави 1-3, предвид съвременните научни постижения“. Тя ще се проведе в 27-а семинарна зала в сградата на Философско-историческия факултет, ул. „Костаки Пеев“ № 21.

Следващите две лекции на д-р Иминг са предназначени и за широката публика. Те ще се състоят на 24 октомври в Аудитория 5 на ректората. Първата разглеждана тема „Произход на живота – съвременни химични теории и накъде сочат те?“ е с начален час 15:00 ч. Два часа по-късно – от 17:00 ч., започва лекцията „Етични аспекти в биологията и медицината от християнска гледна точка“.

Проф. д-р Петер Иминг е специализирал фармация и химия. Защитил е дисертация в областта на фармацевтичната химия. Научните му изследвания са насочени към разработването и синтезирането на нови лекарства, както и към изучаването на молекулните механизми на тяхното въздействие. Понастоящем д-р Иминг е ръководител на Катедра „Фармацевтична химия и клинична фармакология“ във Факултета по природни науки на университета в Хале, Германия.

WEB: www.megacommunication.net

Пловдив, 22 октомври 2014 г.

Само в София се предлага добре платена работа

Свободните места в страната обикновено са за нискоквалифициран труд - препратка към в.к Сега

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2010 Г. ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛА В ЗВЕНАТА ОТ СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА (ДВ, БР. 4 ОТ 2010 Г.)

В сила от 01.09.2014 г.

Издадена от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.71 от 26 Август 2014г.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2003 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

(ДВ, БР. 49 ОТ 2003 Г.)

Издадена от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.51 от 20 Юни 2014г.

* * *

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 ОТ 18 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ЧАСТ ОТ РАЗХОДИТЕ ЗА ТРАНСПОРТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ ЗА 2014 Г. Обн. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014г.

* * *

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ (ДВ, БР. 68 ОТ 1999 Г.) Обн. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014г.

3 D

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2004 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ (ДВ, БР. 46 ОТ 2004 Г.) В сила от учебната 2014/2015 г. Издадена от Министерството на образованието и науката Обн. ДВ. бр.62 от 29 Юли 2014г.

***

Допълнителни изпити през септември за единични свободни места в някои специалности на Пловдивския университет

Кампанията за запълване на незаетите единични места в няколко специалности на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” продължава и през септември, съобщават от висшето училище. Оттам припомнят, че към момента са заети над 90% от местата за новата 2014/2015 г. За редовно обучение в бакалавърски и директни магистърски програми до края на август са записани 2683 нови студенти, а за задочно – 797. Броят съответства на 89% в редовна форма и на 94% – в задочна, спрямо планирания прием от 3862 места.

За свободните си позиции Физическият факултет ще провежда тест-събеседване по физика всеки работен ден от 9 до 16 часа в кабинет №214 в Ректората. Допълнителни изпити организира и Факултетът по математика и информатика на 2 и 9 септември от 10:00 ч. в Университетския информационен център (УИЦ) в северния двор на Ректората. В Химическия факултет предстоят допълнителни изпити – тест-събеседване по химия, всеки вторник и четвъртък от 10:00 до 14:00 ч. също в УИЦ.

На 9 септември от 10:00 до 13:00 ч. в кабинет №256А в Ректората ще се проведе тест-събеседване по история, за попълване на незаетите места във Философско-историческия факултет. Предстоят и изпитите по музика и изобразително изкуство в Педагогическия факултет на 20 септември от 9:00 часа в зала „Аполон”, Нова сграда на ПУ, бул. „България” № 236 – по музика, а на 29 септември от 10:00 ч. 103-а семинарна зала – по изобразително изкуство.

Филологическият факултет ще провежда изпити по български, английски, френски, немски, руски и новогръцки в периода от 1 септември до 3 октомври включително.

От 1 до 15 септември тестовите изпити по български език ще се провеждат всеки понеделник, сряда и петък от 10:00 ч. в 12-а семинарна зала, а след 15-и септември до 3 октомври включително – всеки работен ден, също от 10:00 часа в 12 с.з. По останалите езици – английски, френски, немски, руски и новогръцки, ще се провеждат изпити всяка сряда от 10:00 часа в 12 с.з. Продължителността на изпитите е 2 астрономически часа.

Все още има свободни места в елитната за страната специалност “Славянска филология”, която е поставила началото на университетското филологическо образование в България. Желаещите да кандидатстват за нея могат да го направят или с оценката от матурата по български език и литература или по чужд език – английски, френски, немски, руски, или с оценка от допълнителната кандидатстудентска сесия през септември.

“Славянска филология” е една от малкото директни магистърски програми в Пловдивския университет и се ръководи от екип специалисти с утвърден международен престиж. В курса на следване студентите изучават един основен славянски език по избор – чешки, полски, сръбски или хърватски, както и български език и литература, други езици по избор и интересни дисциплини като “Преводаческо ателие”, “Делово общуване”, “Културна антропология на славяните”. Освен това всеки студент има възможност да проведе част от обучението си в различни европейски университети.

Дипломата гарантира широко приложение в сферата на хуманитаристиката: завършилите могат да работят в европейските институции, в сферата на културата и туризма, да развиват преводаческа, издателска, журналистическа дейност, да бъдат учители по български език и литература или да продължат обучението със стипендия в докторантски програми с перспективата да се реализират като учени и университетски преподаватели. За повече информация: http://slavistica.slovo.uni-plovdiv.bg/ и e-mail: slavfil@uni-plovdiv.bg.)

Желаещите да участват в допълнителните изпити могат да подават кандидатстудентски документи всеки работен ден (без събота и неделя) от 9:00 до 12:00 часа и между 13:30 и 16:00 часа в Университетския информационен център (Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24), стая №13. Информация за допълнителното класиране и прием е публикувана на сайта на Пловдивския университет на следния линк: https://uni-plovdiv.bg/pages/index/448/.

Новият випуск на ПУ „Паисий Хилендарски” ще бъде попълнен окончателно през септември, когато традиционно се провеждат редовните изпити по „Актьорско майсторство за драматичен театър” – в три кръга на 12, 13 и 14 септември, а класирането ще бъде един ден след обявяване на резултатите. ***

240 МСП участват в електронен курс на обучение за предприемачи от секторите животновъдство и градинарство

240 МСП от 7 държави (Румъния, България, Гърция, Италия, Словения, БЮР Македония и Албания) участват в електронен курс на обучение за предприемачи от секторите животновъдство и градинарство. Електронният обучителен курс е част от проект АГРО-СТАРТ и е изготвен от Университет Молизе, Италия. За да се осигури по-голямо участие в курса, той се предлага на всички езици на проектните партньори. Във всяка от участващите държави са избрани по 20 участника. Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе, като партньор по проект АГРО-СТАРТ, е избрал 20 предприемачи от своя регион, които да бъдат обучени.

Електронният курс на обучение е базиран на общ подход, който предоставя на предприемачите ноу-хау за това как най-добре да се възползват от възможностите, които им предлага икономическата зона на Югоизточна Европа и включва следните обучителни модули:

- Предприемачество в региона на ЮИЕ;

- Повишаване на осведомеността за иновации и технологии;

- Стратегии за по-добър достъп до пазара и откриване на нови пазарни възможности;

- Разработване на стратегии за интернационализация;

- Специфични предизвикателства по държави;

- Промени в потребителското поведение (модул по избор);

- Референции;

Електронният обучителен курс има теоретична част и оценка на наученото за всеки участник.

Благодарение на проект АГРО-СТАРТ фирмите от секторите животновъдство и градинарство ще могат да създадат и свой уебсайт чрез специално разработения уеб конструктор с ръководство към него, което ще им помогне да станат по-видими на пазара, а в следствие на това ще повишат и своята конкурентоспособност. Този инструмент е разработен от Confagricoltura Пулия – Регионална Федерация на фермерите в Пулия, Италия.

Чрез уеб конструктора предприемачите ще имат възможност да създадат свой собствен сайт лесно и безплатно. Ръководството към уеб конструктора е на английски език и на всички езици на партньорите, вкл. български. Уеб конструкторът ще бъде интегриран в сайта на проекта.

За повече информация, можете да посетите сайта на проект АГРО-СТАРТ:

http://www.agro-start-see.eu/

Enterprise Europe Network

БЦП МСП - Русе

* * * Препатка в-к Сега: Училищните тоалетни се разминаха с ремонта * * *

Колежът по МТ & М въведе програми за дистанционно обучение с финансовата помощ на ЕС

Проектът по ОП „Развитие на човешките ресурси” предлага нови методи за преподаване и учене на студентите, както и усъвършенстване на професионалната компетентност на академичния и административен състав Колежът по мениджмънт, търговия и маркетинг приключи успешно изпълнението на проект за развитие на електронните форми на дистанционно обучение за преподаватели и студенти. Той е на стойност 415 662.96 лева и се изпълняваше с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

С разработването на мултимедийни учебни помагала за 20 учебни курса по проекта успяхме да въведем 2 специалности за дистанционна форма на обучение, заяви доц. д-р Ана Хубанова, Ръководител на проекта и Директор на висшето училище. Според нея основната полза от изпълнението на проекта е, че с развитието на новите форми за преподаване и учене се повишава конкурентоспособността на младите хора и професионалната им реализация на пазара на труда.

Проектът: „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг - София”, се изпълняваше от миналата година като в рамките му са обучени 800 студенти и 40 преподаватели и служители на висшето училище. Освен разработените програми за въвеждане на дистанционното обучение са оборудвани и 3 компютърни зали за провеждане на онлайн тестове и видео конферентни лекции в реално време.

С въвеждането на дистанционното обучение целим въвеждане на иновативни методи на преподаване и учене за привличане на нови студенти и подобряванене качеството на образованието и обслужване във висшето училище, подчерта доц. д-р Ана Хубанова на заключителната пресконференция по проекта.

София, 11 август 2014 г.

* * * * * * ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132 ОТ 30 МАЙ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО IV КЛАС В ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА (ДВ, БР. 71 ОТ 2010 Г.) В сила от учебната 2014/2015 година Обн. ДВ. бр.47 от 6 Юни 2014г. НАРЕДБА № 1 ОТ 23 МАЙ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩАТА И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА В сила от 03.06.2014 г. Издадена от Министерството на образованието и науката

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127 ОТ 22 МАЙ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА ЗА 2014 Г. Обн. ДВ. бр.45 от 30 Май 2014г.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2003 Г. ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИ ЕТАПИ НА УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ ИЛИ СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ (ДВ, БР. 40 ОТ 2003 Г.)

В сила от 28.06.2014 г.

Издадена от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.44 от 27 Май 2014г.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФ. АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

Таксата за държавен вуз се повишава средно с 9% - препратка в-к Сега

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 ОТ 10 АПРИЛ 2014 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМИТЕТИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА ПРОГРАМИТЕ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 - 2020 Г. В сила от 15.04.2014 г. Обн. ДВ. бр.34 от 15 Април 2014г.

За образованието от екс министър на МОН Даниел Вълчев

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКТОРАТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО (ДВ, БР. 61 ОТ 2003 Г.)

...". Навсякъде в текста думите "министъра на образованието, младежта и науката", "Министерството на образованието, младежта и науката" и "МОМН" се заменят съответно с "министъра на образованието и науката", "Министерството на образованието и науката" и "МОН"..."

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65 ОТ 21 МАРТ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ЗА 2014 Г. ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 145-ГОДИШНИНАТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ В сила от 01.04.2014 г. Обн. ДВ. бр.30 от 1 Април 2014г.

* * *

НАРЕДБА № Н-3 ОТ 8 ОКТОМВРИ 2013 Г. ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА МУЗЕИТЕ И ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ В НЕГО Издадена от Министерството на културата Обн. ДВ. бр.28 от 28 Март 2014г.

3 D

* * *

Нова книга за Левски

***

Има глобална криза на образованието

Весели празници

Препратка:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 ОТ 6 МАРТ 2014 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИТЕ, ДОКТОРАНТИТЕ И СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ (ДВ, БР. 44 ОТ 2000 Г.) В сила от 01.09.2014 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45 ОТ 6 МАРТ 2014 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ И СЪЗДАВАНЕ НА РОДОПСКИ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР "НИКОЛАЙ ХАЙТОВ Обн. ДВ. бр.23 от 14 Март 2014г.

Препратка в-к Сега: Образователният министър спира реформата в училищата

Всеки ученик - с таблет : препратка

Професията учител ще става държавно регулирана професия : Препратка

***

В-к Труд:

Защо един взима 340 лв. на месец, а друг - 330 000 лв.

До 5 години матурите ще се провеждат онлайн

\